สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยรองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายศุภชัย สุทธิเจริญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และทีมงาน ดำเนินงานการตรวจแปลงข้าวอินทรีย์มาตรฐานข้าวอินทรีย์ประเทศไทย ร่วมกับกรมการข้าวและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในวันที่ 1-5 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรที่สมัครเข้ามายื่นตรวจแปลงทั้งสิ้น 58 ราย ทั้งนี้ ได้มีการตรวจเอกสารการบันทึก และลงพื้นที่ตรวจแปลงนาทั้งหมด เพื่อส่งรายงานการตรวจให้แก่กรมการข้าวประเมินผลและพิจารณาในลำดับต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 10/9/2556 17:03:55     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1729

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      79