สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ผู้ตรวจประเมินจาก OneCert Asia Agri เข้าตรวจประเมินแปลงชาและโรงงานแปรรูปชา จำนวน 6 ผู้ประกอบการ ณ อำเภอแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ในโครงการพัฒนาระบบการผลิตชาอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล โดยมีสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นที่ปรึกษา จัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการแปลงปลูกชาให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล เช่นกัน ทั้งนี้ Mr. Rajjwal Konwar ผู้ตรวจประเมินจาก OneCert Asia Agri ได้ทำการตรวจประเมินแปลงและการบันทึกข้อมูล ใระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2556 

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3285

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75