สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยรองศาสตรจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ และนายศุภชัย สุทธิเจริญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ดำเนินโครงการข้าวมาตรฐานอินทรีย์สากล ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และขอนแก่น ซึ่งเป็นกลุ่มในแผนยุทธศาสตร์ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” โครงการดังกล่าวสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ทั้งนี้ในวันที่ 9 สิงหาคม 56 ที่ผ่านมาจึงได้มีการจัดประชุมสรุปความก้าวหน้าโครงการและเสวนาถึงแนวทางการตลาดการค้าข้าวอินทรีย์ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานผู้แทนการค้าไทย เข้าร่วมเสวนาด้วย  ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหารจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายมาณพ ชิวธนาสุนทร  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม และ นางสาวภัคจิรา สดับสร้อย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการเข้าร่วมประชุมและเสวนาหาแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงข้อมูล : 8/9/2556 13:48:59     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2795

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75