สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ในระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (IQS) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหารและครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 โดยได้เยี่ยมชมกิจการของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สินค้าทางการเกษตร ชมโรงงานต้นแบบผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ชมนิทรรศการ ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยจากไส้เดือนดิน เยี่ยมชมฐานเพาะเลี้ยงปลาบึกยักษ์ ฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้และการจัดการฟาร์มมหาลัย(907ไร่) ณ อุทยานฟาร์มการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งจัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 8/6/2556 11:35:23     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2457

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68