สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (IQS) จัดพิธีมอบใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล Organic Certification : USDA ให้กับกลุ่มผู้ผลิตชาอินทรีย์แม่สลอง และบริษัท เดอะสุขขะเฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล โดย นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานมอบใบประกาศให้แก่ตัวแทนเกษตรกรชาอินทรีย์แม่สลอง ทั้ง 11 ราย รวมถึงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปทั้ง 12 ราย ในโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ชาและโครงการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชาไทยสู่สากล ภายใต้โครงการพันธมิตรอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วย และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบรางวัลเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรข้าวอินทรีย์ดีเด่น จำนวน 34 ราย รวมถึงสหกรณ์และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ีให้การสนับสนุนเกษตรกรข้าวอินทรีย์ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับทายาทเกษตรกร

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3277

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75