สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ และนายศุภชัย สุทธิเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษในเรื่อง “เกษตรอินทรีย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และนำกลุ่มเกษตรกรเยี่ยมชมการทำงานของสถาบันฯ พร้อมทั้งชมการทำงานของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สินค้าทางการเกษตร และโรงงานผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ อีกทั้งเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยในช่วงบ่าย นอกจากนั้นสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยังได้นำกลุ่มเกษตรกรไปศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ณ ฟาร์มแม่ปิงเกษตรธรรมชาติ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับและให้ความรู้อย่างดีจาก อาจารย์สุจิตร โนคำ เจ้าของฟาร์มแม่ปิงเกษตรธรรมชาติ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2678

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75