สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดประชุมผู้ปลูกสมุนไพร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย เป็นประธานในการกล่าวเปิด การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจาก ปัจจุบันทางสถาบัน IQS ทำหน้าที่เป็นตลาดกลาง คอยประสานงานให้มีการซื้อ-ขาย เกิดขึ้น และทำหน้าที่รับรองแปลงปลูกพืชสมุนไพรเพื่อออกใบรับรองให้กับเกษตรกร โดยสถาบันฯจะนำข้อมูลของผู้ขายบันทึกลงในระบบ โดยผู้ซื้อสามารถทราบราคาขายก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งตอนนี้มีผู้สนใจซื้อแล้ว 33 แห่ง การจัดประชุมครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันพร้อมทั้งทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง  อ่านต่อ....

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2834

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75