สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ในระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2556 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดย รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น นายศุภชัย สุทธิเจริญ นางสาวสริญญา สงวนวงศ์ และนางสาวนงคราญ มหาวัง ได้จัดฝึกอบรมการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้แก่กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาในการเตรียมยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (USDA และ EU) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายเจตนิพิฐ รอดภัย นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ และนางสาวภัคจิรา สดับสร้อย เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าร่วมสังเกตุการณ์การฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3023

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75