สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สืบเนื่องจากโครงการกิจกรรมสร้างศักยภาพตลาดสินค้ามาตรฐานคุณภาพเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดร่วมกับ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ได้จัดการประชุมกลุ่มครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 ณ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน ในการยื่นขอการรับรองมาตรฐานอินทรีย์แห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) และยุโรป (EU) โดยมีสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบและยื่นขอการรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากลให้แก่กลุ่มเกษตรกร

ปรับปรุงข้อมูล : 5/7/2556 15:47:35     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2913

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75