สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาิติ (มกอช.) ดำเนินการประชุมวิชาการด้านระบบคุณภาพให้แก่ สถาบัน IQS ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบคุณภาพสำหรับหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจสอบ (Certification Body : CB) ระยะที่ 1 เพื่อจัดตั้งหน่วยรับรองในภาคเหนือและให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลก ในการนี้ได้ดำเนินการจัดตั้ง "สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร" เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (CB) ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ

ปรับปรุงข้อมูล : 4/1/2554 15:30:30     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 943

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68