โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ต้องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างรายได้ ลดการนำเข้าปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์มหรือต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรม ซึ่งโครงการนี้มีความสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย:มีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้เป็น 600,000 ไร่ในปี 2564 และมีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็น 40:60 พร้อมยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น และโครงการนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง เป็นการเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก

กิจกรรมพิธีเปิดโครงการและชี้แจงวัตถุประสงค์ การดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดำเนินกิจกรรมพิธีเปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ ที่มาของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตงานและรายละเอียดกืจกรรมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย และพะเยา โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

  1. กิจกรรมพิธีเปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาจรฐานเกษตรอินทรีย์
  2. ชี้แจงการดำเนินโครงการ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน
  3. รับสมัครเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่เข้าร่วมโครงการ
  4. บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนสู่การทำเกษตรอินทรีย์ วิทยากรโดยนายธนรรฐ ณัฏฐ์อุรุชา
    ผู้ตรวจประเมินอิสระ
  5. สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกร โดยมอบปัจจัยการผลิตอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ จุลินทรีย์ MMO สูตร1,สูตร3 จำนวน 1 ขวด และMMO สูตร 9 จำนวน 1 กระสอบ รวมจำนวน 1ชุด/ราย

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมฝึกอบรมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามระบบมาตรฐานสากล หัวข้อเรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการด้านการเกษตรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงรายและพะเยาโดยได้รับเกียรติ จากคุณนาถฤดี นาครวาจา ผู้อำนวยการมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นวิทยากร และคุณสำเนียง ราบุรี ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานมาตรฐานเกษตร อินทรีย์(มกท.) เป็นผู้ช่วยวิทยากร นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตอินทรีย์ โดยมอบปัจจัยการผลิตอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยให้แก่เกษตรกรที่  เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ จุลินทรีย์ MMO สูตร 4,สูตร 5,สูตร 6 จำนวน 1 ขวด และMMO สูตร 8 จำนวน 1 ถุง รวมจำนวน 1ชุด/ราย

ภาพกิจกรรม


ปรับปรุงข้อมูล 28/6/2566 14:46:00
, จำนวนการเข้าดู 0