โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ต้องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างรายได้ ลดการนำเข้าปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์มหรือต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรม ซึ่งโครงการนี้มีความสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย:มีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้เป็น 600,000 ไร่ในปี 2564 และมีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็น 40:60 พร้อมยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น และโครงการนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง เป็นการเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก

ปรับปรุงข้อมูล 29/3/2566 13:43:58
, จำนวนการเข้าดู 0