สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ที่อยู่: 
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 
053-875643
โทรสาร: 
053-875641
Facebook: IQS Maejo 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 053-875646
LINE ID: serviceiqs
E-mail: serviceiqs@gmail.com

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
โทรศัพท์: 053-875648
LINE ID: saleiqs

ฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ
โทรศัพท์: 
053-875643
ปรับปรุงข้อมูล 10/11/2564 10:34:36
, จำนวนการเข้าดู 710