การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นฝ่ายงานที่ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้แก่ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ทั้งนี้ยังให้บริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 โดยได้รับการรับรองจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ฝ่ายห้องปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 5 งาน คือ

  1. งานเคมีวิเคราะห์ รับผิดชอบการทดสอบทางเคมีที่ใช้เครื่องมือเฉพาะ เช่น HPLC, AAS, GC, GC-MS, ICP-MS, LC-MS และการทดสอบทางเคมีทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติหรือองค์ประกอบทางเคมี กายภาพ ประสาทสัมผัสของอาหาร การวิเคราะห์สาระสำคัญ การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมคุณสมบัติดิน ปุ๋ย น้ำ
  2. งานจุลชีววิทยา รับผิดชอบการทดสอบด้านจุลชีววิทยา วิเคราะห์เชื้อก่อโรคในอาหาร ในสินค้าด้านการเกษตร วิเคราะห์เชื้อที่เป็นประโยชน์ในภาคการเกษตร ในปุ๋ย และปัจจัยการผลิตสินค้า รวมทั้งงานวิเคราะห์น้ำดี น้ำเสีย น้ำอุปโภคและบริโภค
  3. งานพันธุศาสตร์และชีวโมเลกุล รับผิดชอบการทดสอบด้านพันธุกรรม (GMOs) บริการสกัดดีเอ็นเอ (Genomic DNA Extraction) รวมถึงการบริการเครื่องมือทดสอบด้านชีวโมเลกุล
  4. งานกล้องจุลทรรศน์และเครื่องถ่ายภาพ ให้บริการวิเคราะห์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เพื่อศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบภายในและภายนอกพื้นผิวของตัวอย่าง รวมทั้งวิเคราะห์แร่ธาตุต่าง ๆ โดยเครื่อง EDX
  5. งานบริการลูกค้า รับผิดชอบในส่วนของงานการบริการลูกค้าต่าง ๆ ได้แก่ การรับ – ส่งตัวอย่างจากผู้ใช้บริการไปยังห้องปฏิบัติการ จัดทำรายงานผล และส่งรายงานผลให้ผู้ใช้บริการ รวมทั้งการรับบริการจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้บริการ ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ใช้รับบริการและนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสรุปผลการให้บริการ                                    
     อัตราค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ
     ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง
     ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดิน
     ใบคำขอรับบริการ
    การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
     อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
     ใบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
    ความพึงพอใจของลูกค้า
     แบบประเมินความพึงพอใจ
                     

ติดต่อสอบถาม: สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 053-875646   serviceiqs   IQS Maejo   serviceiqs@gmail.com


ปรับปรุงข้อมูล 31/5/2564 12:53:57
, จำนวนการเข้าดู 2662