>>>  สรรพคุณ

      สารปรับปรุงดิน MMO 9 :ใช้สำหรับเพิ่มความแข็งแรงของพืช มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลินทรีย์ช่วยย่อยธาตุอาหารแก่พืช

ช่วยปรับสภาพดินและช่วยป้องกันโรคพืช

 

 >>>  วิธีการใช้   

// ผักและไม้ดอก

  1. เตรียมแปลงเพาะปลูก แล้วโรย MMO 9 ให้ทั่ว ประมาณ 2-4 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

  2. คลุกเคล้าให้เข้ากับดิน โดยให้คลุกให้ลึกประมาณ 20 เซนติเมตร

  3. ทำการหมักดินโดยรดน้ำบนแปลงที่ทำการคลุกสารปรับปรุงดิน MMO 9 กับดินแล้วทำการคลุก MMO 9, ดิน และน้ำให้เข้ากัน ทิ้งไว้

    ประมาณ 7-14 วัน

  4. เมื่อครบ 7-14 วัน ให้พรวนดินอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการปลูกพืช เมื่อใช้ MMO 9 เป็นระยะเวลา 2-3 ปี เมื่อสภาพดินดีขึ้นแล้ว ให้ใช้

    MMO 9 เพียง 1-2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยทำการหว่านให้ทั่วแล้วไถพรวนไม่ต้องทำการหมักดินก็ได้

// ไม้ผล

  1. คลุกเคล้ากับดินรองก้นหลุมก่อนปลูกไม้ผลยืนต้น อัตรา 10-30 กก./ต้น

  2. ใส่เพิ่มเติมรอบทรงพุ่ม (แล้วพรวนดินกลบ) อัตรา 20-50 กก./ต้น อย่างน้อยปีละครั้ง

// ไม้กระถาง หรือกระบะเพาะ

         ผสมดินปลูกไม้กระถาง ถุงเพาะชำกล้าไม้ ให้ใช้อัตราส่วน ดิน : MMO 9 :ทราย เท่ากับ 4 : 3 : 3 ถึง 4 : 1 : 1 โดยปริมาตร

เช่น ดิน 4 ถัง 
MMO 9 3 ถัง และทราย 3 ถัง เป็นต้น


------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อ:
 053-875648
 saleiqs
 IQS Maejo  

 


ปรับปรุงข้อมูล 8/6/2564 15:52:08
, จำนวนการเข้าดู 646