>>>  สรรพคุณ

        จุลินทรีย์ชีวภาพ MMO 8 (ไตรโคเดอร์มาผง) : ใช้สำหรับควบคุมและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เป็นเชื้อราปฏิปักษ์กับเชื้อราต่าง ๆ

ที่เป็นสาเหตุโรคพืชและมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคของพืชเศรษฐกิจต่างๆทั้งพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอก ไม้ประดับหลายชนิด

ทั้งโรคที่เกิดในพืชที่อยู่ใต้ดิน เช่น โรคเมล็ดเน่า โรคเน่าระดับดิน(โรคกล้ายุบ) โรครากเน่า หัวหรือแง่งเน่า และโคนเน่า โรคที่เกิดในส่วนของพืช

ที่อยู่เหนือดินไม่ว่าจะเป็นส่วนของกิ่ง ผล ใบหรือดอก เช่น โรคลำต้นไหม้ของหน่อไม้ฝรั่ง โรคแคงเกอร์ของมะนาว โรคราดำของมะเขือเทศ

โรคใบปื้นเหลือง และโรคดอกสนิมของกล้วยไม้ โรคแอนแทรคโนสของมะม่วงและพริกทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยว

 

 >>>  วิธีการใช้    

  1. ผสม MMO 8 อัตรา 50 กรัม (5 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วผสมสารจับใบ (น้ำยาล้างจาน) ก่อนฉีดพ่นทุกครั้ง

  2. ควรราดหรือฉีดพ่น บริเวณโคนต้น ในเวลาเย็น (หลีกเลี่ยงแสงแดดจัดและความร้อนสูง)

  3. ใช้ MMO 8 อัตรา 1 กิโลกรัม ผสมกับปุ๋ยหมัก 1000 กิโลกรัม กลับกองปุ๋ยหมักทุกๆ 2 วันทำ 2-3 ครั้ง แล้วหว่านลงบนแปลงปลูก

    อัตรา 50-100 กรัมต่อตารางเมตร (แล้วแต่สภาพดิน)

  4. กรณีคุลกเมล็ดพืชใช้ MMO 8 อัตรา 10-20 กรัม (1-2 ช้อนแกง) ต่อเมล็ดพืช 1 กิโลกรัม

------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อ:
 053-875648
 saleiqs
 IQS Maejo  

 


ปรับปรุงข้อมูล 8/6/2564 15:51:30
, จำนวนการเข้าดู 582