>>>  สรรพคุณ

    เป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มา( Trichoderma sp.) ที่มีประโยชน์ เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีเศษซากพืช ซากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ รวมทั้ง

จุลินทรีย์อื่นๆ และวัสดุอินทรีย์ ตามธรรมชาติ โดยเป็นเชื้อราปฏิปักษ์หรือเชื้อราที่เป็นศัตรู ต่างๆ ของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิดได้

โดยมี กลไกในการต่อสู้กับเชื้อสาเหตุโรคพืช และมีประสิทธิภาพสูง ในการควบคุมโรคของพืชเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก

และไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด ทั้งโรคที่เกิดในพืชที่ อยู่ใต้ดิน เช่น โรคเมล็ดเน่า โรคเน่าระดับดิน (โรคกล้ายุบ) รากเน่า หัวหรือแง่งเน่า

และโคนเน่า โรคที่เกิดบนส่วนของ พืชที่อยู่เหนือดินไม่ว่าจะเป็นส่วนของ กิ่ง ผล ใบ หรือดอกเช่น โรคลำต้นไหม้ของหน่อไม้ฝรั่ง โรคแคงเกอร์

ของมะนาว โรคราด าของมะเขือเทศ โรคใบปื้นเหลืองและโรคดอกสนิม ของกล้วยไม้ โรคแอนแทรคโนสของมะม่วงและพริกทั้งก่อน

และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้ยังสามารถใช้เชื้อราไตร โคเดอร์ควบคุมโรครากเน่าของพืชผักสลัดและผักกินใบต่างๆที่ ปลูกใน

สารละลายธาตุอาหาร (ระบบไฮโดรโพนิกส์)

 

 >>>  วิธีการใช้


      ผสม MMO 6 ปริมาตร 100 ซีซี. (10 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบนดินบริเวณโคนต้นพืช หรือหลุมปลูกพืชหลังจากเพาะเมล็ดแล้ว

ควรฉีดพ่นในเวลา แดดอ่อน หรือเวลาเย็น ถ้าดินบริเวณที่จะฉีดพ่นแห้งมาก ควรรดน้ำพอให้ดินมีความชื้นก่อน หรือให้น้ำทันทีหลังฉีด พ่น

เพื่อให้น้ำจุลินทรีย์ซึมลงดินได้

------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อ:
 053-875648
 saleiqs
 IQS Maejo  

 


ปรับปรุงข้อมูล 8/6/2564 15:50:06
, จำนวนการเข้าดู 627