>>>  สรรพคุณ

    จุลินทรีย์ชีวภาพ MMO 3 : กำจัดกลิ่นเหม็นและบำบัดน้ำเสียได้ผลเป็นอย่างดี เป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์สามารถกำจัดกลิ่นเหม็น

และบำบัดน้ำเสีย ปลอดภัยต่อผู้ใช้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถดับกลิ่นห้องน้ำ
, โถส้วม, ห้องครัว, อ่างล้างมือ, พื้นที่ที่มีกลิ่นเหม็น

และบำบัดน้ำเสียในอาคารบ้านเรือน ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม บ่อเลี้ยงปลา บ่อพักน้ำลำคลอง พื้นที่ชุมน้ำขังและโรงงานอุตสาหกรรมจุลินทรีย์

สามารถทำงานได้ดีทั้งสภาวะที่เติมอากาศ และไม่เติมอากาศจุลินทรีย์กลุ่มนี้กำจัดกลิ่นได้ดี เพราะไม่ปลดปล่อยก๊าซพิษที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น

ออกมาจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ในกรณีที่ใช้ในการดับกลิ่นห้องน้ำห้องส้วมนอกจากช่วยกำจัดกลิ่นยังช่วยย่อยสลายกากในถังเกรอะ

ถังซึม ทำให้ส้วมเต็มช้าลง ไม่ต้องดูดส้วมบ่อย

 

 >>>  วิธีการใช้


      กรณีใช้ครั้งแรกใช้ MMO3 แบบเข้มข้น 20-50 ซีซี (2-5 ช้อนแกง) ราดลงพื้น โถส้วมโถปัสสาวะ ท่อหรือทางระบายน้ำ บ่อน้ำเสียหรือ

พื้นที่ที่ต้องการใช้ (2-3 วันติดต่อกัน) หลังจากนั้นผสม 
MMO3 กับน้ำในอัตรา 20 ซีซี (2 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 1 ลิตร ราดโถส้วมและพื้นให้เปียก

ทิ้งไว้กรณีแหล่งน้ำเสียใช้อัตรา 1 ลิตร ราดโถส้วมและพิ้นให้เปียกทิ้งไว้กรณีแหล่งน้ำเสียใช้อัตรา 1 ลิตร

------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อ:
 053-875648
 saleiqs
 IQS Maejo  

 


ปรับปรุงข้อมูล 8/6/2564 15:47:42
, จำนวนการเข้าดู 521