ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ


ปรับปรุงข้อมูล : 1/6/2563 14:13:20     อ่าน : 2484

หัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO 1
ใช้สำหรับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
อ่านเพิ่มเติม

หัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO 2
ใช้สำหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
อ่านเพิ่มเติม

หัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO 3
กำจัดกลิ่นเหม็นและบำบัดน้ำเสีย
อ่านเพิ่มเติม

หัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO 4
ควบคุมกำจัดหนอน
อ่านเพิ่มเติม

หัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO 5
ควบคุมและกำจัดแมลงและเพลี้ยชนิดต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม

หัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO 6
ป้องโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
อ่านเพิ่มเติม

หัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO 7
ควบคุมป้องกันโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรียและเชื้อรา
อ่านเพิ่มเติม

หัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO 8
(ไตรโคเดอร์มาผง)
ควบคุมและป้องกันโรคพืช
อ่านเพิ่มเติม

หัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO 9
เพิ่มความแข็งแรงของพืช
อ่านเพิ่มเติม


ติดต่อสอบถาม: สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 053-875648   saleiqs   IQS Maejo  

 

สรรพคุณ เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพเหมาะสำหรับให้ “ทางดิน” เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายอินทรียวัตถุแล้วให้ธาตุอาหารแก่พืชจากกระบวนการย่อยสลาย ในน้ำหัวเชื้อ MMO สูตร 1 จะมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ต่ำกว่า 180,000,000,000 เซลล์ต่อ 1 มิลลิลิตร (1 หยดน้ำ) ใช้ได้ผลดีกับพืชผัก ไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด เสริมสร้างความเจริญเติบโตออกดอกออกผลดี ป้องกันโรคแมลงและกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพืช และใช้เป็นหัวเชื้อเร่งการย่อยสลายในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
วิธีการใช้ ใช้อัตรา 40 ซีซี. (4 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ใส่บัวรดราดลงดินหรือบนใบ ทรงพุ่มของพืชแค่พอชื้น ไม่ต้องแฉะเพราะถ้าแฉะเกินไปน้ำจุลินทรีย์จะไหลทิ้งไปพื้นที่อื่น รดราดบนอินทรียวัตถุยิ่งดี ระยะแรกราด 7 วันต่อครั้งติดต่อกัน 3 ครั้ง หลังจากนั้นราด 14 วันต่อครั้งจนเก็บเกี่ยวผลผลิต ถ้าใช้เร่งการทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้นำไปผสมน้ำในอัตรา 10 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตรแล้วรดราดบนวัสดุที่จะทำปุ๋ยหมักในแต่ละชั้นหรือรดให้ทั่ว หรือนำไปขยายให้มีปริมาณมากขึ้นโดยใช้หัวเชื้อ 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำสะอาด 20 ลิตร (หากไม่มีกากน้ำตาลสามารถใช้น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำมะพร้าวแทนก็ได้) หมักไว้ในภาชนะที่สะอาดและปิดสนิท ประมาณ 2-7 วัน หรือสังเกตว่ามีกลิ่นหอมเปรี้ยวอมหวาน ซึ่งเป็นกลิ่นธรรมชาติของจุลินทรีย์และมีฟองก๊าซเกิดขึ้น จะได้หัวเชื้อขยายครั้งที่ 1 กว่า 20 ลิตรแล้วนำไปรดราดกองปุ๋ยหมักในอัตราส่วนข้างต้นให้ได้ความชื้น 40-50 % หรือเก็บไว้ในขวดปิดฝามิดชิดรอนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO เข้มข้น 1 ขวด จะขยายเชื้อได้ไม่เกิน 2 ครั้งเพราะเชื้อจะอ่อนแอลง การใช้งานจะไม่มีประสิทธิภาพ
New layer...