สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ IQS เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิสาหกิจ) ส่งเสริมให้ระบบเกษตรอินทรี และผลผลิตการเกษตรรวมทั้งปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินงานด้านส่งเสริมปัจจัยการผลิตมีการส่งเสริมและจำหน่ายสารชีวภัณฑ์

ดังนั้นจุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ตราแม่โจ้ กรีน ที่เราผลิตนั้น ได้รับการคัดเลือกมาแล้วในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017 และได้รับการรับรองปัจจัยการผลิตอินทรีย์จาก IFOAM (มกท.) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในแปลงปลูก ที่ต้องการยื่นการประเมินมาตรฐานในระดับต่าง ๆ ได้ โดยมี ทั้งหมด 9 สูตร ดังนี้

 

คลิก >> รายละเอียดเพิ่มเติม

    

คลิก >> รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> รายละเอียดเพิ่มเติม

    


                            คลิก >> รายละเอียดเพิ่มเติม


คลิก >> รายละเอียดเพิ่มเติม

  

คลิก >> รายละเอียดเพิ่มเติม


     

                             คลิก >> รายละเอียดเพิ่มเติม

  

                              คลิก >> รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อ:
 053-875648
 saleiqs
 IQS Maejo  

 


สรรพคุณ เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพเหมาะสำหรับให้ “ทางดิน” เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายอินทรียวัตถุแล้วให้ธาตุอาหารแก่พืชจากกระบวนการย่อยสลาย ในน้ำหัวเชื้อ MMO สูตร 1 จะมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ต่ำกว่า 180,000,000,000 เซลล์ต่อ 1 มิลลิลิตร (1 หยดน้ำ) ใช้ได้ผลดีกับพืชผัก ไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด เสริมสร้างความเจริญเติบโตออกดอกออกผลดี ป้องกันโรคแมลงและกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพืช และใช้เป็นหัวเชื้อเร่งการย่อยสลายในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
วิธีการใช้ ใช้อัตรา 40 ซีซี. (4 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ใส่บัวรดราดลงดินหรือบนใบ ทรงพุ่มของพืชแค่พอชื้น ไม่ต้องแฉะเพราะถ้าแฉะเกินไปน้ำจุลินทรีย์จะไหลทิ้งไปพื้นที่อื่น รดราดบนอินทรียวัตถุยิ่งดี ระยะแรกราด 7 วันต่อครั้งติดต่อกัน 3 ครั้ง หลังจากนั้นราด 14 วันต่อครั้งจนเก็บเกี่ยวผลผลิต ถ้าใช้เร่งการทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้นำไปผสมน้ำในอัตรา 10 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตรแล้วรดราดบนวัสดุที่จะทำปุ๋ยหมักในแต่ละชั้นหรือรดให้ทั่ว หรือนำไปขยายให้มีปริมาณมากขึ้นโดยใช้หัวเชื้อ 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำสะอาด 20 ลิตร (หากไม่มีกากน้ำตาลสามารถใช้น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำมะพร้าวแทนก็ได้) หมักไว้ในภาชนะที่สะอาดและปิดสนิท ประมาณ 2-7 วัน หรือสังเกตว่ามีกลิ่นหอมเปรี้ยวอมหวาน ซึ่งเป็นกลิ่นธรรมชาติของจุลินทรีย์และมีฟองก๊าซเกิดขึ้น จะได้หัวเชื้อขยายครั้งที่ 1 กว่า 20 ลิตรแล้วนำไปรดราดกองปุ๋ยหมักในอัตราส่วนข้างต้นให้ได้ความชื้น 40-50 % หรือเก็บไว้ในขวดปิดฝามิดชิดรอนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หัวเชื้อจุลินทรีย์ MMO เข้มข้น 1 ขวด จะขยายเชื้อได้ไม่เกิน 2 ครั้งเพราะเชื้อจะอ่อนแอลง การใช้งานจะไม่มีประสิทธิภาพ
New layer...

ปรับปรุงข้อมูล 29/3/2566 14:28:22
, จำนวนการเข้าดู 3909