สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

นักวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
พนักงานผลิตจุลินทรีย์
พนักงานผลิตจุลินทรีย์
พนักงานผลิตจุลินทรีย์

เจ้าหน้าที่ปรึกษาระบบมาตรฐานสากล
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานในฝ่าย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานในฝ่าย

นักศึกษาช่วยงานปฏิบัติงาน