สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

รองผู้อำนวยการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการการเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่การเงิน

นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานสากล
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานในฝ่าย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานในฝ่าย

นักวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
พนักงานผลิตจุลินทรีย์
พนักงานผลิตจุลินทรีย์
พนักงานผลิตจุลินทรีย์
เจ้าหน้าที่ขายจุลินทรีย์