สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ในระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2556 กลุ่มชาอินทรีย์ดอยแม่สลองต้อนรับผู้ตรวจประเมินจาก OneCert เพื่อขอการรับรองมาตรฐานสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยมีสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นที่ปรึกษา และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นผู้สนับสนุนในโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ชา ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ในฐานะที่ปรึกษาได้ประสานงานกับบริษัท OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd. หน่วยรับรองซึ่งเป็นตัวแทน ผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน USDA และมาตรฐาน EU ของ Onecert สหรัฐอมเริกา ในการตรวจรับรองแปลงชาอินทรีย์ดอยแม่สลองโดยจะยื่นขอการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ไปยังกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มชาอินทรีย์ดอยแม่สลองมีเกษตรกรทั้งสิ้น 11 ราย ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ดำเนินการมาแล้วเป็นระยะที่ 3 เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานอินทรีย์ในระดับสากล ซึ่งเป็นการพัฒนาการแปรรูปชาอินทรีย์ไปสู่ตลาดโลกต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 4/1/2556 14:36:14     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3945

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68