สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา สถาบัน IQS ร่วมมือกับ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "องค์ความรู้ใหม่เรื่อง เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ระดับผู้บริหารโรงเรียน" ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญผู้บริหารโรงเรียนและครูเกษตรของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการเกษตรไทยซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้านรองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบัน IQS ได้กล่าวว่า เยาวชนรุ่นใหม่จำเป็นต้องเข้าใจระบบเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องซึ่งจะทำให้ สุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคดีขึ้นไปพร้อมๆ กับสิ่งแวดล้อม และเป็นการสนับสนุนให้ครัวไทยก้าวสู่ครัวโลกได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนได้ในอนาคต งานนี้ผู้บริหารโรงเรียนหลายท่านได้ตื่นตัวกับกระแสสุขภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกจากการได้ร่วมฟังบรรยายวิชาการและการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด และอีกหลายโรงเรียนมีโครงการริเริ่มที่จะทำเกษตรอินทรีย์ต้นแบบเพื่อบริโภคภายในโรงเรียนและเป็นต้นแบบการศึกษาของนักเรียนและคนในชุมชน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2139

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68