สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ในระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2556 รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ร่วมเดินทางในการเผยแพร่ความรู้ด้านข้าวอินทรีย์
ตามคำเชิญของ กรมการค้าต่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมหารือสถานการณ์การค้าสินค้าข้าวในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียและร่วมปรึกษาการดำเนินงานด้านผู้ประกอบการ

ร้านอาหารไทยในสวีเดน รวมทั้งจัดนิทรรศการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์และ Fair Trade เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและการค้าระหว่างผู้ดำเนินงานด้านการค้าสวีเดน
และวางแผนเชิงนโยบายและการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในตลาดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4960

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68