สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2
และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดหลักสูตร“Q อาสา การผลิตพืชอาหาร ตามข้อกำหนด GAP ” ณ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 รุ่น

ดังนี้ รุ่นที่1: 27-กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 รุ่นที่2: 6 - 8 มีนาคม 2556 หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการเกษตร
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมกับเป็นการสร้างเครือข่าย Q อาสาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่นักเรียน เกษตรกรในท้องถิ่นตลอดจนผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรที่จำหน่ายแก่ผู้บริโภคที่เป็นวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร หรือจำหน่ายในรูปแบบอื่นๆ
และรวมถึงผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5237

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68