สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ในวันที่ 30 มกราคม 2556 นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ และ นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1
(เชียงใหม่) ร่วมด้วยพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ และคณะ เยี่ยมชมดูงานเกษตรอินทรีย์และการทำข้าวอินทรีย์ รวมทั้งเข้าสำรวจพื้นที่ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเตรียมการจัดสถานที่รองรับจัดการประชุมข้าวระดับนานาชาติ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เห็นว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
มีความรู้และศักยภาพในการให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ และการขอการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ รวมทั้งยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออกด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมมือในการจัดประชุมครั้งนี้ด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6168

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68