สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด การฝึกอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นานาชาติ ซึ่งสถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและมีความประสงค์อยากเป็นผู้ตรวจประเมินเข้าร่วมฝึกอบรมและเรียนรู้เรื่องระบบเอกสารเพื่อขอการรับรองในต่างประเทศ จัดให้มีการบรรยายทั้งภาคภาษไทยและภาษาอังกฤษ โดย Dr.L.Ibomcha Singh Assistant Manager, OneCert Asia Agree Certification.PVT.Ltd. ประเทศอินเดียเป็นวิทยากร ซึ่งโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2555 - 3 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 11/5/2555 15:17:25     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 10299

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68