สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้อันเนื่องมาจากโครงการชุมชนสัมพันธ์ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประจักษ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคม รวมถึงเรียนรู้วิวัฒนาการด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน โดยผ.อ. สถาบันฯ ได้ให้ความรู้ในการบรรยายเรื่องเกษตรอินทรีย์ ทั้งพาเยี่ยมชมผลงานการวิจัยและห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ ด้วยเช่นกัน

ปรับปรุงข้อมูล : 7/12/2555 12:31:02     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5223

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68