สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 053-875640
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อํานวยการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเปิดและประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาเป็นประธานในพิธีเปิด ครั้งนี้ โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเการเกษตรในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล และเพื่อส่งเสริมยกระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ยื่นขอการรับรองมาตรฐานอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ในระดับสากล ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ มุ่งเน้นนโยบายให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง เพื่อเศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต
ปรับปรุงข้อมูล : 27/3/2566 16:41:06     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 73

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

กิจกรรม Big cleaning day และสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จัดกิจกรรมโครงการ Big cleaning day และสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม Big Cleaning day ประจำปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร และหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกันทำความสะอาดรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คัดแยกขยะและจัดการขยะในสำนักงาน คัดกระดาษใช้แล้วจำนวน 2 หน้า และนำไปย่อยทำลายร่วมกับสำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกันปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน ช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น. และรับผิดชอบบริเวณสถานที่ทำงานของตนเอง เพื่อร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน ของทุกปี) และ MJU Big cleaning day ประจำปี 2566
4 มิถุนายน 2566     |      13
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ติดตามคุณภาพภายในสำหรับการวิเคราะห์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้โครงการ "การส่งเสริมการนำมาตรฐานห้องปฏิบัติการไปทดสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอัญมณีและเครื่องประดับ"
ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ คือ นางสาวมณฑิรา เสนีย์วงศ์ ณ อยุทธนา และนางสาวธิดารัตน์ เมืองไทย ได้เข้าให้คำปรึกษาการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ GIT Standard ภายใต้โครงการ "การส่งเสริมการนำมาตรฐานห้องปฏิบัติการไปทดสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอัญมณีและเครื่องประดับ" การติดตามคุณภาพภายในสำหรับการวิเคราะห์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และตรวจเอกสารข้อมูลระบบของห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ มี นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ และคณะของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานดังกล่าวและเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
24 เมษายน 2566     |      6487