สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ที่ปรึกษาฝ่ายโครงการพิเศษ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ที่เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal Control System) ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal Control System) ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์สำหรับการจัดทำคู่มือระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal Control System)

โดยมีกลุ่มเกษตรกรจำนวน 20 กลุ่มเข้าร่วมโครงการดังนี้

17 สิงหาคม 2563

กลุ่มบ้านจานใต้ อ.เชียงยืน

กลุ่มบ้านผำ อ.เชียงยืน

กลุ่มบ้านโคกอินทนิล อ.ชื่นชม

กลุ่มบ้านแสงเจริญ อ.แกดำ

 

20 สิงหาคม 2563

กลุ่มบ้านอีโต้, บ้านหนองหว้า อ.นาเชือก

กลุ่มบ้านหัวเข่าแตก อ.นาเชือก

กลุ่มบ้านโนนสะอาด อ.ยางสีสุราช

กลุ่มบ้านยางใหม่ อ.บรบือ

กลุ่มบ้านโนนสูง อ.กุตรัง

21 สิงหาคม 2563

กลุ่มบ้านสันติสุข อ.โกสุมพิสัย

กลุ่มบ้านน้ำจ้อย, บ้านเลิงใต้, บ้านเชียงส่ง อ.โกสุมพิสัย

18 สิงหาคม 2563

กลุ่มบ้านหนองโพด อ.เมือง

กลุ่มบ้านโพธิ์สระแก้ว อ.เมือง

กลุ่มบ้านคุยเพ็ก อ.กันทรวิชัย

กลุ่มบ้านคอกม้า อ.กันทรวิชัย

 

19 สิงหาคม 2563

กลุ่มบ้านหนองแต้น้อย อ.นาดูน

บ้านโคกล่าม อ.พยัคฆภูมิพิสัย

บ้านสระแคน อ.พยัคฆภูมิพิสัย

กลุ่มบ้านดงใหญ่ อ.วาปีปทุม

กลุ่มบ้านปะแหย่ง อ.วาปีปทุม

ปรับปรุงข้อมูล : 27/8/2563 15:26:46     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 782

กลุ่มข่าวสาร : จดหมายข่าว

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      62