ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินทางเยี่ยมชม เครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร และเข้าร่วมกับผู้บริหารเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ครั้งที่ 2/2562

ปรับปรุงข้อมูล : 15/8/2563 23:16:44     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 104

กลุ่มข่าวสาร :

วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน  บัวจูม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อํานวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาจารย์ ดร.กัลย์  กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร และอาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เดินทางเยี่ยมชม ร่วมหารือ
และขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารในภาพรวมของประเทศ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมดำเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายแต่ละแห่ง
รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงานเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งกำหนดจัดประชุมผู้บริหารเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้นลอย
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข่าวล่าสุด