สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ACT หรือ มกท.) เข้าตรวจสถานประกอบการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

          สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) 
พร้อมด้วยนายพัฒน์  โกจินอก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คุณวรัญญา  วงษ์เนตร ผู้ตรวจประเมิน
จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

          เพื่อตรวจการประกอบการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของสถานประกอบการของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
สำหรับยืนยันการต่ออายุการรับรองมาตรฐานฯ และแผนผลิต พร้อมทั้งประเมินความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นต่ออายุกับ มกท.
รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิตต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 13/8/2563 1:58:31     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 958

กลุ่มข่าวสาร : จดหมายข่าว

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      61