สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)

        โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร โดยมีอาจารย์ ดร.กัลย์  กัลยาณมิตร ให้การต้อนรับคุณอรุษ  นวราช ผู้บริหารสวนสามพราน
และผู้ริเริ่ม โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม หรือสามพรานโมเดล และคุณชฤทธิพร  เม้งเกร็ด ผู้จัดการสามพรานโมเดล พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรและอาหาร (MAP) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

        ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
ได้พาเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการทดสอบเยี่ยมชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ ห้องเพาะเลี้ยงจุลลินทรีย์ และจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2563 23:38:53     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 845

กลุ่มข่าวสาร : จดหมายข่าว

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      62