สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยรองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายศุภชัย สุทธิเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นางริมฤทัย พุทธวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ และตัวแทนพนังงานสถาบันฯ ส่งมอบความสุขชุดของขวัญปีใหม่ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล อันได้แก่ ข้าวกล้องหอมมะลิ กล้วยตากแปรรูป และชาอินทรีย์ ให้แก่อธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 600

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68