สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้จัดพิธีมอบใบประกาศรับรองการผลิตชาอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล (USDA Certificate) จำนวน 7 ราย โดย นางสาวปิยะฉัตร  ใคร้วานิช ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ และมอบใบรับรองการผลิตกล้วยอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล (ACT iFOAM Certificate) จำนวน 4 ราย โดย นางประนอม เฉินบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมอบรางวัลแก่เกษตรกรอินทรีย์ดีเด่น โดย รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ดีเด่นทั้งในด้านการผลิตและการตลาด และยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายข้าวอินทรีย์ภาคอีสานร่วมมอบข้าวไรซ์เบอร์รี่สีขัดให้แก่องค์กรการกุศล ได้แก่ มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก มูลนิธิการศึกาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และโรงเรียนศรีสังวาล ที่ละ 200 กิโลกรัม โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้มอบให้แก่องค์กรการกุศล

ปรับปรุงข้อมูล : 12/12/2556 9:53:28     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 686

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68