สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) ได้มีการร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการที่จะพัฒนากลุ่มการผลิตภายใต้โครงการการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เพื่อให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญ โดยกำหนดให้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นวาระแห่งชาติและเป็นยุทธศาสตร์หลักสำคัญในการสร้างความเจริญและความมั่นคงแบบยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ จึงได้มีการกำหนดให้ ทำการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ตลอดถึงปลายน้ำ ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เป็นเครื่องมือและกลไกลอันสำคัญในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการการผลิตให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานกับต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสากล ดังนั้นจึงได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นโยบายเกษตรอินทรีย์ และกองทุนตั้งตัวได้" โดย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานสภาผู้แทนการค้าไทย ทั้งนี้ ผศ.ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และรองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ให้การต้อนรับและร่วมฟังการบรรยายพิเศษนี้ด้วย ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2756

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68