สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สำหรับภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมมือกับ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท อินโนสโคป จำกัด จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์ชิ้นงานทางชีวภาพและวัสดุศาสตร์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแช่แข็ง (SEM-Cryo), กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM) และเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD)” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎีให้กับ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานเอกชน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวน 170 คน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3072

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68