สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ในโครงการขยายฐานกลุ่มเกษตรกรผลิตสมุนไพรในตำรับบัญชียาหลักแห่งชาติ เข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์สากลในตลาดกลางสมุนไพรภาคเหนือเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพร (ระยะที่ 2) โดยมีรองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น และนางสาว นงคราญ มหาวัง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์การ จัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม และการใช้แบบฟอร์ม” ทั้งนี้ ยังมีการดำเนินโครงการไปตลอดในช่วงเดือนกรกฎาคม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วจังหวัดภาคเหนือ

ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2556 10:38:42     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2490

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68