สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ยังเดินหน้าต่อไปสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มการผลิตของเกษตรกรเพื่อให้ได้รับการรับรอง GAP แบบกลุ่ม ทั้งนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดย นายศุภชัย สุทธิเจริญ รองผู้อำนวยการ สถาบันฯ ร่วมกับทีมงาน ได้แก่ นางสาวสริญญา  สงวนวงศ์ และนางสาวนงคราญ มหาวัง ได้จัดประชุมกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เพื่อให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน GAP และการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP ต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2647

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68