สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มการผลิตของเกษตรกรเพื่อให้ได้รับการรับรอง GAP แบบกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพมาตรฐานเกษตรให้แก่กลุ่มผู้ผลิตพืชอาหาร โดยได้เปิดการประชุมเริ่มโครงการไปแล้วในวันที่ 23 เมษายน 2556 และเริ่มดำเนินการลงกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มเกษตรกรในเรื่อง “การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรข้อกำหนด GAP” (มกษ. 9001-2552) และการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน โดยมีนายศุภชัย สุทธิเจริญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และทีมงานได้แก่ นางสาวสริญญา สงวนวงศ์ และนางสาวนงคราญ มหาวัง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 15-25 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมาได้ไปจัดอบรมให้กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดลำปาง จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2926

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68