สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ตามที่สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชาไทย ไปสู่สากล” ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการผลิตชาให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชาไทยอย่างต่อเนื่อง และรองรับการเปิดเขตความร่วมมือ AEC เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปชาในด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการด้านการลดต้นทุนการผลิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมชาของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์   สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีกำหนดพาผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชา ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2556 โดยมีรองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน ร่วมเดินทางไปด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 5/10/2556 15:09:52     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2139

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68