สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ในวันที่ 23 เมษายน 2556 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้จัดการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มการผลิตของเกษตรกรเพื่อให้ได้รับการรับรอง GAP แบบกลุ่ม และได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ในฐานะผู้แทนของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรทราบถึงหลักการและขั้นตอนการจัดการระบบการผลิตที่ดีในการผลิตพืชอาหารให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP และสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นด้วย ทั้งนี้มีกลุ่มเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 17 กลุ่ม ดังนี้ จังหวัดหนองคาย 1 กลุ่ม จังหวัดมหาสารคาม 2 กลุ่ม จังหวัดขอนแก่น 4 กลุ่ม จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 กลุ่ม จังหวัดลำปาง 5 กลุ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 3 กลุ่ม จำนวนประมาณ 40 ท่าน รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุมด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2272

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68