ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 053-875640
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืช เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืชระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช รวมทั้งสิ้น จำนวน 46 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง สารชีวภัณฑ์และเทคนิคการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
23 มีนาคม 2564     |      62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ เข้ารับรางวัลหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย 2564
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2564 จัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัล Best Practice Awards 2021 “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร                    ทั้งนี้ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ โดยคณะทำงานของโครงการฯ จะคัดเลือก คัดสรรบุคคลและองค์กรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
9 มีนาคม 2564     |      182
กิจกรรมทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี พ.ศ. 2564
กิจกรรมทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี พ.ศ. 2564           เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันบริการตรวจสอบคุรภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมรับพรจากคณะสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีรองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ที่ปรึกษาสถาบันฯ และกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกิจกรรมด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพนักงาน และบุคลากรจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
23 กุมภาพันธ์ 2564     |      107
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ณ สวนสามพราน ซึ่งจัดโดยสามพรานโมเดลกับจังหวัดนครปฐม เพื่อขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “เราปรับ...โลกเปลี่ยน” ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์   ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจมาเลือกสินค้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่รักและห่วงใยสุขภาพ ภายในงานมีพืชผัก อาหารอินทรีย์ และยังมาเรียนรู้มาหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ เพื่อการปรับตัว พึ่งพาตนเอง สร้างการเปลี่ยนแปลง และมีการคุมเข้มให้ห่างไกลจากโควิด-19  โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดงาน                   โดยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ดำเนินการออกบูธแสดงสินค้าเพื่อให้บริการด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทำหน้าที่แนะนำให้ความรู้และความเข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์แก่ผู้เข้าเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
24 ธันวาคม 2563     |      228
โครงการจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์
จัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ กิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯในวันที่ 1-10 กันยายน 2563 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดำเนินงานกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 20 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีหลักสูตรให้ความรู้ดังต่อไปนี้ ข้อกำหนดระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 9000 เล่ม 1 เรื่อง การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และ มกษ. 9000 เล่ม 4 เรื่อง ข้าวอินทรีย์ วิทยากร ดดย นายชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ข้อกำหนดระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal Control System ; ICS) ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ วิทยากรโดยนายจารึก วงศ์ปิยมารัตน์วัตถุประสงค์        เพื่อจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มใหม่ ได้ผ่านการอบรมและได้รับความรู้ข้อกำหนดระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 9000  เล่ม 1 เรื่อง การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และ มกษ. 9000 เล่ม 4 เรื่อง ข้าวอินทรีย์ และข้อกำหนดระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal Control System ; ICS) ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์  กิจกรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในกลุ่ม ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 สถาบันฯ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในกลุ่ม ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ แก่คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 20 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวัตถุประสงค์         เพื่อจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มใหม่ โดยคณะกรรมการกลุ่ม ต้องผ่านการฝึกอบรมและได้รับความรู้ การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในกลุ่ม ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กิจกรรมการตรวจประเมินแปลงภายในกลุ่ม ช่วงเดือนตุลาคม 2563 สถาบันฯ ได้จัดทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่ม เพื่อดำเนินการตรวจแปลงภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 20 กลุ่ม ตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ทุกกลุ่ม รวมจำนวนทั้งสิ้น 1000 แปลงวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มใหม่ โดยทุกกลุ่มต้องได้รับการตรวจประเมินแปลงภายในทุกแปลง และระบบคุณภาพภายในกลุ่ม เพื่อส่งเสริม และฝึกให้คณะกรรมการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการตรวจประเมิน การบันทึก การสังเกต การตรวจประเมิน ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้เองในปีถัดไป
14 ธันวาคม 2563     |      251
ทั้งหมด 34 หน้า