สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 053-875640
ต้อนรับผู้ร่วมวิจัยจากประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ต้อนรับผู้ร่วมวิจัยจากประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นางริมฤทัย  พุทธวงค์ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ นางสาวเรือนแก้ว  ประพฤติ นักวิทยาศาสตร์ นางสาวสุปราณี  แก้วเทียน นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทิพปภา  พิสิษฐ์กุล และดร.ณิชมน  ธรรมรักษ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ MR.Wong Shi Xuan Senior Manager และ Yutaka Kuroki, Ph.D. Chief Scientific Officer จาก Delightex pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพูดคุยการดำเนินงานด้านงานวิจัยร่วมกัน
26 สิงหาคม 2565     |      136
ทั้งหมด 37 หน้า